יש להיכנס לקובץ

app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Eav/Mysql4/Url.php


ולערוך אותו בסביבות שורה 253

try {
$this->_getWriteAdapter()->insert($this->getMainTable(), $rewriteData);
} catch (Exception $e) {
//var_dump($e); die();
//Mage::throwException(Mage::helper('catalog')->__('An error occurred while saving the URL rewrite.'));
}

בעצם לבטל את 2 השורות האחרונות בקוד

בהצלחה!
צוות MCI - בית ישראלי למג'נטו